Actueel beleidsplan

Doelstelling

De Stichting “Vrienden van de Weesper Synagoge” stelt zich ten doel de Weesper synagoge als cultureel erfgoed in stand te houden en die activiteiten te ondernemen die dit doel dienen. Daartoe wordt het gebouw aan derden verhuurd ten behoeve van culturele activiteiten als tentoonstellingen, concerten en lezingen. De culturele commissie van de Vrienden heeft een eigen cultureel programma waarvan de baten ook ten goede komen aan het doel van de stichting.

Werkzaamheden

De culturele commissie van de Vrienden van de Weesper synagoge organiseert een programma. Deel daarvan is de jaarlijkse Bouhuyslezing ter herinnering aan de wegvoering van de Joodse bevolking van Weesp in april 1942. Ook wordt op 15 augustus een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de slachtoffers die vielen in het toenmalig Nederlands-Indië en het Verre Oosten.

De verhuur van de synagoge wordt gecoördineerd door één van de bestuursleden. De verhuur betreft zowel verhuur op meer reguliere basis voor bijvoorbeeld koorrepetities als incidentele verhuur voor culturele activiteiten. De synagoge m,aakt bijvoorbeeld deel uit van de kunstroute Weespers aan de wand die elk jaar tijdens het Pinksterweekeinde wordt georganiseerd. Een bijzondere huurder is de Joodse Gemeente Flevoland e.o. die als enige Joodse gemeente in Nederland deel uitmaakt van de Conservative Movement binne het Jodendom. Zij organiseren eenmaal per twee weken op zaterdag en op de hoge Joodse feestdagen een dienst in de synagoge.

Prognose voor de toekomst: deze werkzaamheden zullen worden voortgezet.

Fondswerving en inkomsten uit vermogen

Behalve inkomsten uit de boven vermeldde verhuur wordt door een honderdtal particulieren bijgedragen aan de instandhouding van de Weesper synagoge. De Vrienden en de bijzonder Club van 120 dragen jaarlijks ruim 3000 Euro bij. De jaarlijkse voordelige saldi zijn op een spaarrekening geparkeerd. Een gering bedrag aan rente maakt de inkomsten compleet.

Prognose voor de toekomst: de inkomsten uit verhuur, vriendenbijdragen en rente zijn stabiel.

Besteding van de fondsen.

Fondsen en vermogen worden geheel volgens de doelstelling van de stichting besteed. Jaarlijks werd aan de Stichting tot Behoud van de Weesper synagoge, die het gebouw in eigendom heeft, een bijdrage overgemaakt bestemd voor de aflossing van de op het gebouw rustende hypotheek. Na 15 jaar was de synagoge hypotheek vrij en kon aandacht worden besteed aan het toen zeer noodzakelijke groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. In de loop van 2015 is daartoe 20.000 Euro aan de stichting Behoud Weesper synagoge overgemaakt.

Nu dit groot onderhoud is gerealiseerd blijft de aandacht uitgaan naar het onderhoud. Voordelige saldi worden opzij gelegd om de doelstelling van de stichting Vrienden van de Weesper synagoge te realiseren: de instandhouding en het passende gebruik van het cultureel erfgoed dat Weesp in de synagoge bezit.

Samenvatting en vooruitzicht.

In de afgelopen jaren heeft de stichting Vrienden van de Weesper synagoge zijn bestaansrecht bewezen door jaar op jaar het doel van zijn activiteiten te bereiken: zonder enig winstoogmerk instandhouding door verantwoord gebruik. Met steun van velen en door de belangenloze inzet van bestuur en vrijwilligers is de werkwijze van de stichting solide gebleken.

Het werk zal dienovereenkomstig worden voortgezet in de komende jaren.

Weesp, oktober 2019.